top of page

תשובות לחידון החנוכה - הדלקת נרות משפחתית

איזה אנטיוכוס הוא האנטיוכוס מסיפור חנוכה?

ג. אנטיוכוס אפיפנס

מה שם האב למשפחת חשמונאי, אשר בניו היו אלו שהובילו את המרד ביוונים?

א. מתיתיהו

למה המקבים מרדו בכובשים היוונים?

ד. כל התשובות נכונות

מה שמה של הגיבורה היהודית שעל פי המסורת הרגה את שר הצבא ובכך קידמה את נצחון המקבים?

ב. יהודית

למה נקרא יהודה "המקבי"?

א. כי היה חזק כמו מקבת (פטיש)

באיזה ספר נזכר לראשונה סיפור נס פך השמן?

ד. התלמוד הבבלי

על פי המסורת, מה הסדר הנכון להדלקת הנרות בשמונת ימי החנוכה?

ב. מתחילים מנר אחד בצד ימין, ומוסיפים כל יום נר משמאלו

bottom of page